TT Domácí kolejiště Martina Kosteleckého

Popis kolejiště

Největší prostor kolejiště je věnován hlavní elektrifikované dvoukolejné trati s odbočným nádražím pro jednokolejku a z té vycházející lokálku s koncovým nádražím. Hlavní tah je z části ve stavu před modernizací ( část s protisměrnými oblouky ) a koridoru s rekonstruovanou infrastrukturou.

Provoz na kolejišti

Provoz na kolejišti je zajištěn převážně vozidly závislé i nezávislé trakce před rozdělením českých drah. Občas vyjedou i vlaky v čele s parními lokomotivami. Potkat se tak může například jedničkový Albatros na rychlíku s Němkou nebo Štokrem na nákladu.Většina modelů je vlastní výroby z odlitků a mosazných pojezdů pana Pletichy.

Krajina

Na kolejišti převládá hornatější typ krajiny. Důvodem ke zvolení tohoto typu krajiny bylo jednak oddělení tratí a také uschování třech skrytých nádraží a dále i snaha o vytvoření přirozeného pozadí. Zeleň tvoří jehličnaté a listnaté stromy, keře a křoviny, které pocházejí většinou od českých malovýrobců. Lesy jsou vytvořeny jako smíšené, husté a nepropustné. Travnaté plochy, obdělávaná půda a ostatní plochy jsou zhotoveny pomocí drceného molitanu, statické trávy a foliáží. ( NOCH, HEKI, POLÁK ) Nosná část krajiny je vyrobena pomocí dřevěných nosníků, drátů, polystyrenu, pletiva, gázy a papíru.

Stavby

Budovy jsou většinou koupené, ale postupem času budou buď upraveny nebo nahrazeny budovami vlastní výroby. Jde převážné o stanice. Ostatní stavby jako mosty, tunely, opěrné zdi jsou také buď koupené nebo vlastní výroby.

Ovládání kolejiště

Ovládací systém kolejiště je zcela primitivní. Jedná se o přerušované úseky bez signalizace obsazenosti úseků, bez závislosti postavení vlakové cesty a jiných vymožeností. Výhodou tohoto systému je bezporuchovost. Elektrika mě prostě nebaví. Poznámka: Výpravčí by si asi u mě nezajezdil a elektronik by zřejmě jen pokrčil rameny.

Plány do budoucna

Na stávajícím kolejišti je samozřejmě ještě mnoho práce,ale hlavou se mi honí myšlenky na další rozšíření.Stávající prostor o rozměrech 5,6 krát 3,8m je téměř zcela zastavěn. Rozšíření by se mělo týkat jednokolejné trati,která by měla pokračovat do vedlejší místnosti.Koneckonců tunel ve zdi byl již proražen.


Fotky kolejiště

 


15.11.2010

Nebyly nalezeny žádné obrázky