H0 Domácí kolejiště Tomáše Bartoše

po přestavbě

Jelikož na posledních výstavách a i v samotném domácím provozu kolejiště trpělo rozpojováním a spojováním jednotlivých modulů a kolejnice byly kolikrát i vytrženy, tak jsem se rozhod, že spoje musím trochu upravit. K tomu se přidala skutečnost, že by to chtělo přidat někde skryté nádraží a když už by mělo být skryté nádraží, tak by to trochu chtělo upravit tratě a tak mi jednou „ruplo v bedně“ a začal jsem postupně rozebírat jednotlivý části modulů. Do budoucího nového, definitivního kolejiště snad už mých konečných prostorách je ještě daleko a když to předělám, pár výstav se ještě udělá, tak proč ne a našel jsem odvahu a pomalu to dlátem, nožem, vrtačkou a kladívkem začal rozebírat. 

CO SE TEDY ZMĚNÍ:
– krátká kolejová spojka v tunelu mezi Židovem a Kaplicí se zruší, stanice Židov už nebude sloužit ke spojení tratí, ale pouze jako vyhybna na jedné trati
– kaplické zhlaví stanice Židov bude upraveno a dáno do oblouku směrem k mostu
– celá vedlejší trať z Kaplice od silničního podjezdu až po trať nad hláskou Skalná bude položena znova a bude trochu „srovnána“
– souběžně s vedlejší tratí bude položena kolej hlavní tratě, která vznikne ze zrušeného tunelu hlavní tratě směrem na Židov
– v rohu nad upraveným zhlavím stanice Židov bude vyhotovena nakládka dřeva
– příhradový most na jednokolejné trati bude nahrazen dvěma novými, výškově odlišnými cca o 1 cm
– bude vyhotoveno nové skryté nádraží pod koncovou stanicí, nádraží bude začínat tunelem hned za novým příhradovým mostem
– ve stanici Kaplice bude vyhotovena točna a malá dvoumístná výtopna s příslušenstvím
– vjezdová návěstidla na nově vzniklé falešné dvoukolejce budou dána před silniční most
– ve stanici Kaplice bude předěláno ovládání kolejí, bude možno jet na jedno trafo už ze staniční koleje až do skryté spodní smyčky

20.5.2005
17.8.2005
26.1.2006

stávající stav

Charakter tratě :

Jednokolejná trať s vratnými smyčkami a v nejnižším bodě ústící do skrytého nádraží. Výhybna Židov slouží jako dělení horní smyčky z obou konců vedoucí do stanice Kaplice s odbočnou místní dráhou do koncového nádraží. Provoz je zajištěn pouze českou, motorovou trakcí v období přelomu ČSD a ČD. Lokomotivní park je převážně ČD zhotoven podle předloh skutečných lokomotiv provozovaných u drah. Z důvodů malých poloměrů oblouku je osobní doprava zajištěna motorovými vozy popř. krátkými soupravami osobních vozů. Kolejiště je stavěno na pestrost provozu a ztvárnění do modelu skutečných souprav a kombinacích vyskytujících se na ČD. Posun ve stanicích, postrk a přípřež je jen limitována jízdními vlastnostmi pojezdů lokomotiv.

Elektrika :

Hlavní traťje rozdělena na dva nezávisle ovládané zdroje s možností přepínání některých kolejových úseků. Třetí zdroj ovládá horní odbočnou trať. Soustava vyhybek, návěstidel a rozpojovačů je napájena samostatným zdrojem 24 V .

Kolejivo :

Kolejivo je použito od firmy PILZ převážně z flexi kolejí nebo nasouvány pruty do podloží daného poloměru. Kolejové pásy jsou umístěny na korkové podloží pro odstranění hlučnosti lokomotiv. Pro výsledný efekt je v rámci možností používáno co největších poloměrů a případné „nereálné“ oblouky jsou schovávány buď do tunelů nebo do nerovností terénu (zářezy a náspy). Kolejivo je z boků natíráno rzí a zasypáváno skutečným štěrkem v modelové frakci. Vyhybky jsou upravovány napájením srdcovek z relé, sloužících jako přestavník skrytý pod vyhybkou. Z důvodu změn zhlaví v průběhu stavby a několika pokusů o snad už poslední verzi kolejiště, jsou některé vyhybky zkracovány a osazeny novými jazyky zbroušených z kusů kolejiva navazující přímo na srdcovky. Tyto úpravy jsou převáľně z důvodů spolehlivého provozu a náročností při sunutí souprav při posunu.

Stavby :

Kolejiště znázorňuje vedení tratě v přírodě bez známek civilizace a proto převažují budovy dráľního charakteru. Všechny budovy jsou vlastní výroby z papíru a leteckých nosníků, natírány barvami AGAMA a následným patinováním uměleckými křídami. Většina budov je zhotovena podle skutečných staveb, výkresů či fotografií a tak je možné se na jednom nádraží setkat s architekturou dvou a více společností. Mosty a jiné umělé stavby jsou zhotoveny z papíru a dřeva a je vycházeno ze skutečných norem pokud to bylo jen možné.

Zabezpečení:

Přejezdy jsou zjednodušené. Návěstidla jsou mechanická a světelná. Stanice Židov je zabezpečená návěstidly světelnými, koupených na burzách a funkční bílou pro co nejvěrnější ztvárnění posunu v modelu. Stanice Kaplice je částečně zmodernizovaná světelnými návěstidly. Jedno zhlaví je zkušebně osazeno mechanickými návěstidly vlastní výroby z leptaných dílů včetně dvouramenného vjezdového návěstidla. Jedno z návěstidel bylo osazeno LED diodami, ale při výstavě nevydržela táhla sloužící i jako vodiče z drátu cívky a tak bylo pro spolehlivost od světelných efektů opuštěno. V budoucnu se uvažuje o úplném zmechanizováním celého nádraží.

Krajina :

Jak jižbylo zmíněno, kolejiště je umístěno v hornatější krajině. Z důvodu optického odlišení blízko vedoucích tratí bylo rozhodnuto o převážném zalesnění. Výsledný efekt byl překvapující a navzdory pracnosti kolejiště působí dojmem zarostlé tratě kdesi v hlubokých lesích. Stromy jehličnaté jsou vlastní výroby ze sysálového provazu a drátu a hromadně sypány pilinami a stříkány do co nejvěrnějších odstínů. Listnaté stromy jsou od firmy JORDAN a nastavovány do výše jehličnatých stromů. Při zalesnění se dbalo na důraz skutečného lesa a na hojnost vegetace v blízkosti tratí působících spíše jako několik let nepoužívaná kolej. Přechod mezi nezalesněnou částí a lesem je zahuštěn mořskou houbou a kousky listnatých stromů tak, aby les byl skutečně neprostupný a neprůhledný. Travnaté plochy jsou z drceného molitanu barveného temperovými barvami sypaného na vrstvu štěrku, jenž působí jako hlína nebo jako kamení vystupující z travnatých ploch. Zároveň však slouží jako krycí vrstva před průhledností podkladního materiálu. Jako nosná část krajiny slouží pletivo olepené novinovým papírem. Této technologie bylo zvoleno pro nenáročnost uskutečnění představ nerovnosti terénu a pro jednoduchost tvarování a přizpůsobení původních rysů krajiny před vznikem železnice. Kolejiště tak musí nabývat dojmu osazené tratě v terénu nikoliv naopak.

Silnice :

Místní komunikace je silnice s asfaltovou vrstvou horší kvality, ale se zachováním modelové šíře. Přechod mezi komunikací a terénem je citlivě řešen jemným zaštěrkováním na kraji vozovky a následným zbarvením povrchu. Jako nosná část slouží pásy korku vyztužené leteckými nosníky.