H0 Domácí kolejiště Petra Zitka

Námět kolejiště

Námětem pro stavbu popisovaného kolejiště bylo postavení hlavní tratě s vratnými smyčkami, jednou mezilehlou a jednou hlavní odbočnou stanicí, ze které vede lokální trať do malého venkovského nádraží, uvažovaného jako koncové. Tratě jsou vedeny v krajinném modelovém podhůří v zářezech, po náspech, ocelových mostech a samozřejmě i v tunelech. Provoz na kolejišti bude veden v motorové trakci.

Popis kolejiště

Kolejiště ve velikosti HO je trvale umístěno v místnosti o rozměrech 2,8 x 5 m. (Viz plánek). Vlastní realizace začala na přelomu let 1997-98. Výstavba začala skrytou čtyřkolejnou odstavnou smyčkou, kde každá kolej je ještě rozdělena na dva úseky. Zde také začíná pomyslná trať, která ve stoupání vyjíždí z tunelu A, pod krátkým příhradovým mostem kříží trať lokálky a opět zajíždí do tunelu B. Na konci tohoto tunelu, hned za jeho ústím, začíná zhlaví hlavní odbočné stanice. Z téhož ústí tunelu také vychází trať z dalšího skrytého odstavného koncového nádraží, kde se mohou odstavit čtyři soupravy vlaků. Odbočná hlavní stanice má šest dopravních a jednu manipulační kolej. Součástí této stanice bude také tříkolejná remíza depa s točnou a zázemím pro zbrojení a běžnou údržbu motorových lokomotiv. Hlavní trať dále pokračuje ze stanice obloukem kolem depa a vjíždí do tunelu C a po opuštění tunelu, vede po zvýšeném náspu v otevřené krajině, míjí vjezdové návěstidlo a míří do horní mezilehlé stanice vedené v táhlém oblouku na začátku stanice a končící u druhého zhlaví v rovině. Za tímto vjezdovým návěstidlem je zbudována odbočka na vlečku do kamenolomu, kde obsluhuje posun motorová lokomotiva řady T 211.

Tato horní mezilehlá stanice má tři dopravní koleje a jednu kolej manipulační s modelově provedenou kolejovou váhou. Výškový rozdíl mezi touto stanicí a spodní odstavnou smyčkou je 20 cm. Dále trať v pravém oblouku klesá a hned dvakrát na vysokých příhradových mostech křižuje koleje lokálky a ztrácí se v tunelu D, kde je opět skrytá tříkolejná vratná smyčka.

Odbočná lokální trať z hlavní stanice podjíždí pod betonovým mostem místní silnici a v rovném úseku tratě vjíždí do tunelu E. Po jeho projetí v oblouku těsně za jeho ústím je tzv. „odnímací most“. (Po jeho odejmutí lze vstoupit do prostoru ovládání kolejiště). Trať po projetí této malé ale nutné rarity míří v hlubokém zářezu pod vysokými ocelovými příhradovými mosty do krátké dvojkolejné výhybny. Dále trať po opuštění výhybny pokračuje přes menší most do posledního nejdelšího tunelu F. Znovu se objevuje až na opačném konci kolejiště, aby nakonec svoji cestu ukončila na nejvýše položené koncové stanici popisovaného kolejiště. Tato koncová stanice má tři dopravní koleje a vlečku do sladovny, která je dosud ve stavbě. Maximální sklon této lokální tratě je vypočítán na dvacet promile. Minimální poloměr oblouků na širé trati je 450 mm. V odstavném nádraží je vzhledem k místu 380 mm.

Popisované železniční stanice na kolejišti dosud nemají svoje názvy.

Kolejivo

Použité profilové kolejivo na kolejišti je převážně od firmy Tillig, výhybky od firmy Pilz a v hlavní odbočné stanici jsou výhybky a kolejivo na dřevěném i betonovém pražcovém podloží od firmy Peco. Kolejivo je položeno na korku o tloušťce 5 mm kvůli odhlučnění jedoucích vlaků a je přiděláno na dřevotřískových pásech.. Koleje jsou zasypány do štěrkového lože frakcí modelové velikosti a je z „originálního štěrku z lomu Žumberk“. Koleje a štěrk jsou patinovány do přirozené barvy skutečné železnice odstínem rzi.

Krajina

Zvolený terén krajiny kopcovitého charakteru na kolejišti umožnil vytvořit profil tratí s tunely, opěrnými zdmi v hlubokých zářezech s ocelovými mosty se spodní příhradovou konstrukcí. Zvolený tvar krajiny je vytvořen z pletiva a z tvrzeného polystyrenu, který je celý polepen novinovým papírem v několika vrstvách, následně zasypán jemným tmavým štěrkem a nakonec drceným molitanem nestejné velikosti v několika smíchaných přírodních barvách od firmy Polák. Skály jsou vytvořeny ve speciální formě ze sádrových odlitků, které jsou nabarveny do přirozeného odstínu temperovými barvami. Zdivo na opěrné zdi je použito od firem Tillig, Merkur a Jordán. Porosty různé velikosti v krajině jsou vytvořeny tzv. „mořským mechem“ a zasypány a přilepeny molitanem odpovídající velikosti a barvy. Stromy použité na kolejišti v krajině jsou vesměs kupované od různých výrobců. Celkový dojem modelové krajiny na kolejišti doplňují samozřejmě nezbytné různé doplňky, které navozují atmosféru živé krajiny.

K nepřístupným místům na kolejišti jsem v krajině ukryl dva odnímatelné průlezy.

Stavby

Budova horní mezilehlé stanice je zatím jedinou „drážní budovou v provozu“ a je to upravená stavebnice od firmy Kibri, ostatní budovy na kolejišti se budou postupně dokupovat a dle potřeby upravovat. Tunelové portály, opěrné zdi, podpěrné zdi mostů jsou z již zmiňovaného kupovaného materiálu a vše je patinováno do přirozených barev dle skutečnosti. Mosty na kolejišti jsou z vlastní dílny a jsou stavěny přesně na potřebnou délku. Také kamenolom s nezbytným zázemím a budova ve výhybně na lokálce je vlastní výroby. Budovy depa a točna budou koupeny. Silnice a cesty jsou vysypány velice jemnou drtí a patinovány do přirozených barev. Veškeré nezbytné doplňky staveb na kolejišti budou postupně doplňovány.

Elektrické vládání kolejiště

Elektrické ovládání celého kolejiště je provedeno na dvou ovladačích pomocí přepínačů pro úseky a výhybky. Kontrola stavění vlakových cest pomocí světelné indikace není použita. Také postavení výhybek na kolejišti není opticky signalizováno. Samozřejmostí je přestavování všech výhybek na kolejišti pomocí relé se spodním ovládáním. Ovládání těchto výhybkových relé je transformátorem na napětí 24 V. V hlavní odbočné stanici jsou použity vespod přestavníky firmy Peco. Jízdy vlaků na hlavní trati se regulují pomocí dvou ovladačů rychlosti jízdy, kdy se jednotlivé úseky mohou podle potřeby přepnout na jeden nebo druhý ovladač a simulovat jízdu vlaků na kolejišti a ve stanici v obou směrech.

Celá odbočná lokální trať má svůj vlastní ovladač. Rozvod elektro je veden pod kolejištěm pomocí vodičů z použitých telefonních kabelů a jsou pro potřebu vedení proudu do kolejiště potřebně dimenzovány. Relé na spodní ovládání výhybek jsou použitá telefonní relé upravená pro použití vespod kolejiště.Vratné smyčky mají automatickou regulaci směru jízdy z této smyčky. Elektrické ovládání kolejiště bylo zpracováno podle vydaných publikací pro elektrickou instalaci a ovládání modelových kolejišť.

Návěstidla

Návěstidla jsou uvažována většinou světelná a umístěná podle platných předpisů pro ČD a zatím jsou funkční jen v mezilehlé stanici. Zde jsou použita světelná návěstidla ruského typu dosud ve skutečnosti používaná a v modelové velikosti jsou na kolejišti od firmy Hosam. V hlavní odbočné stanici jsou plánována mechanická návěstidla. Veškeré venkovní osvětlení je od firmy Dominik. Velice působivé je osvětlení v noci, kdy již instalovaná světelná návěstidla a osvětlení této stanice působí opravdu realisticky.

Vozidla

Provoz na kolejišti je uvažován v motorové trakci a provozované lokomotivy jsou většinou upravované a „dostrojené včetně laku“ v domácí dílně. Modely těchto motorových lokomotiv jsou z odlitků pánů Číže a Máši, popř. ČStrain. Pojezdy lokomotiv jsou jednak použity od firmy Piko – (BR 110), Brawa, Roco, ale většinou jsou to koupené pojezdy vyrobené panem Pletichou.

Lokomotivy jsou už v provedení ČD, které provozovala PJ ČD v Pardubicích na trati 015, 016 a 238. Jedná se hlavně o motorové lokomotivy ČD řady 749, 751 a 753. Další řadou lokomotiv ČD provozovaných na kolejišti, jsou motorové lokomotivy řad 701, 710, 720, 721, 725, 742, 750, 770, 781. Z motorových vozů ČD je to řada 810, 830 a 852. Vozy osobní a nákladní jsou převážně v provedení ČD od firem Roco, Sachsenmodell, Bramos. Nechybí samozřejmě i nákladní vozy zahraničních železnic. Délka staničních kolejí umožňuje provozovat na kolejišti dostatečně dlouhé nákladní vlaky a jízdy vlaků jak s přípřeží, tak i s postrkem. Tyto jízdy jsou pro opravdového modeláře ve velikosti HO zajímavou lahůdkou.

Modely provozovaných motorových lokomotiv na tomto kolejišti jsou ozdobou výstav chrudimských modelářů ve velikosti HO, kde sklízejí za opravdu věrné provedení svého původního skutečného provozního vzhledu zasloužilý obdiv od zkušených modelářů.


Fotky kolejiště


9.9.2009

Jelikož jsem lehce pokročil na kolejišti, přidávám pár fotek a nějaký popis k aktuálnímu stavu. Hlavní nádraží jsem po několika provedených předělávkách a optimalizacích dodělal do snad už v definitivní podoby. Kolejiště hlavního nádraží je zaštěrkované a u výhybek jsou dosazeny výměnná návěstidla. Mechanická návěstidla a veškeré doplňky jsou překryty vrstvou patiny. U anglických výhybek nejsou výměnná návěstidla funkční. Je potřeba ještě udělat nádražní budovu, dle skutečného vzoru z jižních čech, ale to až bude chuť. Poté začnu pracovat na depu s točnou. Celková podoba depa však ještě není ani na papíře. Zatím je jen připravena budova rotundy od kibri a administrativní budova. Zároveň jsem dokončil také část tratě do horní stanice, která ještě navíc zarostla vegetací. Tak takový je stav po jedenácti letech, kde trávím volný čas střídavě se stavbou modelů