TT Domácí kolejiště Martina Kosteleckého

Popis kolejiště

Největší prostor kolejiště je věnován hlavní elektrifikované dvoukolejné trati s odbočným nádražím pro jednokolejku a z té vycházející lokálku s koncovým nádražím. Hlavní tah je z části ve stavu před modernizací ( část s protisměrnými oblouky ) a koridoru s rekonstruovanou infrastrukturou.

Provoz na kolejišti

Provoz na kolejišti je zajištěn převážně vozidly závislé i nezávislé trakce před rozdělením českých drah. Občas vyjedou i vlaky v čele s parními lokomotivami. Potkat se tak může například jedničkový Albatros na rychlíku s Němkou nebo Štokrem na nákladu.Většina modelů je vlastní výroby z odlitků a mosazných pojezdů pana Pletichy.

Krajina

Na kolejišti převládá hornatější typ krajiny. Důvodem ke zvolení tohoto typu krajiny bylo jednak oddělení tratí a také uschování třech skrytých nádraží a dále i snaha o vytvoření přirozeného pozadí. Zeleň tvoří jehličnaté a listnaté stromy, keře a křoviny, které pocházejí většinou od českých malovýrobců. Lesy jsou vytvořeny jako smíšené, husté a nepropustné. Travnaté plochy, obdělávaná půda a ostatní plochy jsou zhotoveny pomocí drceného molitanu, statické trávy a foliáží. ( NOCH, HEKI, POLÁK ) Nosná část krajiny je vyrobena pomocí dřevěných nosníků, drátů, polystyrenu, pletiva, gázy a papíru.

Stavby

Budovy jsou většinou koupené, ale postupem času budou buď upraveny nebo nahrazeny budovami vlastní výroby. Jde převážné o stanice. Ostatní stavby jako mosty, tunely, opěrné zdi jsou také buď koupené nebo vlastní výroby.

Ovládání kolejiště

Ovládací systém kolejiště je zcela primitivní. Jedná se o přerušované úseky bez signalizace obsazenosti úseků, bez závislosti postavení vlakové cesty a jiných vymožeností. Výhodou tohoto systému je bezporuchovost. Elektrika mě prostě nebaví. Poznámka: Výpravčí by si asi u mě nezajezdil a elektronik by zřejmě jen pokrčil rameny.

Plány do budoucna

Na stávajícím kolejišti je samozřejmě ještě mnoho práce,ale hlavou se mi honí myšlenky na další rozšíření.Stávající prostor o rozměrech 5,6 krát 3,8m je téměř zcela zastavěn. Rozšíření by se mělo týkat jednokolejné trati,která by měla pokračovat do vedlejší místnosti.Koneckonců tunel ve zdi byl již proražen.


Fotky kolejiště

 


15.11.2010