N Domácí kolejiště Bedřicha Rotrekla

Stanice ”Mezhoř” s odbočnou tratí

Námět

Dominantním námětem autor kolejiště nezvolil trať v krajině, ale mezilehlou stanici s odbočnou lokální tratí. Ve ”výbavě” stanice na této jednokolejné trati ohraničené z obou stran tunely je i výtopna s točnou. Krajinu kolejiště tvoří většinou skalní terén s hlubokými zářezy. Terén je zvolen tak aby, trať vedená v tomto členitém terénu co nejvíce odpovídala trasování tratě ve skutečnosti. Jednokolejná vedlejší trať, která prochází stanicí ”Mezhoř” je vedena v rovině a odbočná lokální trať stoupá po vrstevnici ”do skalnaté krajiny”. Tento námět kolejiště je realizován v rozměru 90 x 200 centimetrů.

Motiv provozu

Požadavkem autora tohoto kolejiště je provoz vlaků na jednokolejné trati s možností křižování v ”Mezhoři”, dále odstavování zátěže od nákladních vlaků a odstavování končících vlaků osobních. Současně i začínajících a končících vlaků z ”lokálky”. Samozřejmostí jako v opravdovém provozu je i ošetřování lokomotiv, (zbrojení vodou a uhlím, odstavování ve výtopně a vystavování lokomotiv na vlaky), v obvodu výtopny. Pro tyto nezbytné činnosti je součástí výtopny také zbrojení uhlím a vodou pro parní lokomotivy a zásoba nafty pro motorové lokomotivy. Točna o průměru 17 cm otočí i model parní lokomotivy řady 556.0. Stanice ”Mezhoř” je situována jako ostrovní, s nástupišti z obou stran výpravní budovy. (Viz Ústí nad Orlicí). Jednokolejná trať začínající v tunelu, kde je skryto pět odstavných kolejí, opouští tunel a pravým obloukem ve skalním zářezu míří do ”Mezhoře” se čtyřmi kolejemi pro odstavování a křížení vlaků. Dále pak ze stanice tato ”jednokolejka” opět pravým obloukem kříží silniční komunikaci s mechanickými závory a v rovině míjí po pravé straně výtopnu a nakonec opět zmizí v portálu tunelu do skrytých odstavných kolejí. Na druhé straně stanice je rozvětvení kolejí rozmanitější, z důvodu začínajících a končících vlaků z ”lokálky”. Nechybí dopravní, odstavné a manipulační koleje a zmiňované ”zázemí výtopny”. Součástí tohoto ”nádražíčka” je i možnost vjezdu a odjezdu z ”jednokolejky” po obloukové výhybce. Z tohoto ”nádražíčka” tedy může odjet vlak jak na ”jednokolejku”, tak i do odbočné tratě stoupající do rázovité mnohotvárné krajiny se skalním reliéfem. Trať ”lokálky” hned za krajní výhybkou stoupá levým obloukem. Na rovném úseku za obloukem trať přejíždí po ocelovém mostě nad místní silnicí. Hned za mostkem se trať ”vine ve skalních zářezech” a dlouhým pravým obloukem rafinovaně opouští krajinu, aby popisovaná trať zmizela z očí diváka v hlubokém zářezu za pozadím kolejiště. Ještě než ”koleje zmizí”, trať podjíždí v tomto oblouku kamenný silniční nadjezd. Očím diváka jsou skryty tři odstavné kusé koleje a v těch končí naše lokálka. Ručně se přehodí stroj a vlak může v čase vhodném v provozním řádu kolejiště ”opustit pozadí” a opačnou cestou klesáním pod kamenným mostkem se silničním nadjezdem, po kolejích vinoucích se ve skalních zářezech a po mostku obloukem dorazit zpět do správných kolejí ”nádražíčka Mezhoř“. Skryté kusé koleje lokálky za pozadím umožňují měnit sestavy souprav a strojů v čele vlaků, vracejících se dolů zpět po lokálce do stanice „Mezhoř“.

Kolejivo

Téměř všechny koleje na kolejišti, až na malé výjimky jsou tzv. ”flexi” koleje firmy Roco. Malá část ve výtopně ”na paprsku”, je od firmy Peco. Výhybky jsou použity většinou od firmy Peco a zbytek zastupuje firmu Bachmann z Číny. Na kolejišti jsou položeny i dvě křižovatkové výhybky. Od firem Roco Peco. Točna je také od firmy Peco. Dva kusy obloukových výhybek jsou od firmy Fleischmann. Všechny koleje a výhybky na kolejišti jsou položeny na korkové podloží, ležící na pásech ze sololitu, znázorňující současně těleso tratě. Při pokládce kolejiva byly k podloží upevněny hřebíčky, které po ”zaštěrkování tratě” budou vyjmuty pro zachování věrnosti drážního tělesa. Koleje budou opatřeny „vhodnou rzí”, znázorňující patinu kolejí podle skutečnosti.

Krajina

Základ krajiny kolejiště tvoří pevný spodní dřevěný rám, jenž nese kostru jak kolejiště, tak i vytvořenou krajinu. Na tomto rámu z kartónových profilů vznikne „budoucí tvář” krajiny. Profily se potáhnou a přilepí papírovými pásy. V této velikosti, dle autora, již léty osvědčená metoda věrného kopírování skutečné krajiny. Na vytvoření vlastní krajiny se použije kamenná drť různé velikosti, molitanová směs, a hlavní reliéf krajiny dotvoří skalní reliéfy odlité ze sádry do formy od firmy ”Woodland Scenic” z USA. Zvolený odstín takto „odlitých“ skal na kolejišti, bude odpovídat vhodnému odstínu „českých skalních masívů“. Zalesnění a oživení rozmanitosti budoucí krajiny autor provede z široké nabídky firem. (Auhagen, Jordan, atd.).

Stavby

Na kolejišti se objeví budovy a stavby v drtivé většině vlastní autorovy produkce, podle vzorů typických a vyskytujících se u ČSD v tvořené epoše.

Návěstidla

Zabezpečení vjezdů a odjezdů vlaků, včetně posunu, bude mechanickými návěstidly vlastní výroby. Pouze ramena mechanických návěstidel budou zakoupena a ostatní mechanika včetně ovládání, bude vlastní stavba. Jejich mechanické ovládání bude samozřejmě pod kolejištěm a to pomocí malých relé.

Elektrické ovládání

Autor kolejiště je i tvůrcem ”jednoduché elektriky” na kolejišti. Použito bude tradičních modelářských materiálů, jako jsou tlačítka, vypínače, relé, atd., bez optické kontroly jízd vlaků, polohy návěstidel a obsazených úseků kolejí. Pramenem při projektování byly publikace vydané pro železniční modeláře. Napájení bude trafem typu FZ1 z produkce bývalé NDR, výhybky a návěstidla budou ovládány zespod kolejiště pomocí relé a napájeny samostatným trafem. Koleje jsou rozděleny na úseky, není zde vazba návěstidel na vlakovou cestu. Kolejiště je rozděleno na dva na sobě nezávislé hlavní úseky a to na spodní okruh a ”lokálku”. Takže se dá v modelovém provozu vytvořit jízda dvou vlaků z různých směrů.

Vozidla

Záměrem autora tohoto kolejiště bylo vytvořit modelovou epochu III. – IV., přechod od parní trakce na motorovou. Již je připravena i skladba vozového parku, včetně lokomotiv. (Např. řada ČSD 556.0, 477.0, 399.0, 555.0, T 478.1,2,3, T 679.1, M 296.1). Na kolejišti se budou prezentovat jak ”autorovy přestavby” parní a motorové trakce, tak i upravené vozy pro zvolenou epochu provozu vozového parku tehdejších ČSD. Přestavěné původní modely jsou od firem Fleischmann, PIKO, Minitrix, Roco. 


26.2.2010

Na posledních fotografiích kolejiště je patrná změna ve vedení tratě do koncového tříkolejného zakončení. Toto ukončení bylo už od začátku jako provizorní. V květnu 2009 se konečně naskytla možnost zbavit se tohoto koncového zakončení tratě. Zhotovil jsem modul, který je možno za několik minut k původnímu kolejišti přidělat. Vedení lokální tratě do stoupání jsem v polovině přerušil, abych trať v pokračujícím stoupání přivedl na napojený modul. Tato trať na modulu vede obloukem kolem vymodelovaného hlubokého údolí, přes které trať vede po mostě do zastávky „KOSPRTY“. Tato zastávka je současně i oddílovým hradlem střežícím zmíněnou trať do obou směrů. Po projetí zastávky trať podjíždí klenutý most, (který je patrný na původních fotografiích). Vedení trati je v oblouku, kde po ukončení tohoto oblouku trať mizí v tunelu. Spodní vedení tratě doznalo změny v trasování odstavných kolejí v tunelu. Došlo k jejich zrušení a napojení odjezdových kolejí ze stanice Mezhoř na modul. Zde jsem zhotovil čtyřkolejné odstavné koleje dvě pro každý směr jízdy a ještě je každou kolej rozdělil na dva úseky. V současnosti tedy je možno pro každý směr nechat čekat celkem čtyři soupravy. V tomto prostoru je i vratná smyčka pro vlaky jedoucí z lokální tratě. Podkladem krajiny na modulu je lepený novinový papír v několika vrstvách. Skály jsou odlity ze sádry do formy. Terén je molitanový posyp a dosud není dohotoven. Most a zastávka je vlastní výrobek. Veškeré práce probíhaly a stále probíhají tak, aby na následující výstavě bylo k vidění co nejvíce novinek od nás, chrudimských železničních modelářů.


4.2.2011

Po roce jsou umístěny nové fotografie ohledně postupu stavby, resp. s dodělávkami kolejiště, které jsou nejlépe patrné na přiložených snímcích.


19.10.2011

Na kolejišti bylo doplněno několik detailů jako jsou návěstidla, objekt drtičky lomu, zázemí ve stanici. Dále byl například dobudován silniční nadjezd a osázeno pár nových stromků.