Výstava Chrudim 2014

Ve dnech 24. 1. až 26. 1. a 31. 1. až 2. 2. 2014 jsme uspořádali další ze svých tradičních výstav, konaných vždy jedenkrát za dva roky. V letošním roce byla výstava tématicky zaměřena na výročí 50 let od výroby prototypů lokomotiv řady T 478.1. Návštěvníci výstavy mohli obdivovat jak vystavená kolejiště tří modelových velikostí, tak vitríny s modely převážně zhotovenými chrudimskými modeláři. Tématu výstavy odpovídala také výstava fotografií, kterou doplňovaly vystavené exponáty – píst z motoru, řídící pult a spousta tabulek s řadovým označením, vše z lokomotiv řady T 478.1, 2. Představeny byly také nové klubové i soukromé moduly kolejiště ve velikosti H0, stejně jako nové traťové moduly s odbočnou stanicí ve velikosti TT a soukromé kolejiště ve velikosti N nestora chrudimských modelářů Bedřicha Rotrekla.

Letošní výstava byla zaměřena na kulaté výročí výroby prvních prototypů oblíbené zamračené. Modely těchto strojů mohli návštěvníci obdivovat jak ve třech vitrínách, tak v provozu na všech třech kolejištích. Na výstavě fotografií bylo možné shlédnout nasazení zamračených na chrudimsku a to i včetně prototypů. Nejmenší z návštěvníků si mohli rozblikat a rozeznít výstražník závor nebo rozsvítit trpasličí návěstidlo. Mnohé z dětí si mohlo poprvé v životě ozkusit, jak se lokomotiva řídí a u řídícího pultu ze zamračené pak s rodiči pořídit fotografii do rodinného alba.

 

Sestava kolejiště HO

Základem sestavy bylo klubové kolejiště HO tvaru písmene L. Základ klubového kolejiště tvoří odbočná stanice s pracovním názvem Zitkovany s pěti dopravními kolejemi a jednou kolejí manipulační, odbočující u výpravní budovy ke skladišti. Na protější straně stanice je u zhlaví situována výtopna s jedním stáním pro lokomotivu a vedle výtopny se nacházejí ještě jedna kusá koleje na odstavování lokomotiv. Stanice je na levém zhlaví osazena u každé dopravní koleje světelným návěstidlem a na pravém zhlaví skupinovým mechanickým návěstidlem. Tato stanice je výchozí pro vedlejší trať, která je ukončena na hraně kolejiště s možností připojení modulů. Délka staničních kolejí umožňuje provoz, křižování a případné předjíždění vlaků reálné délky, např. s 8 osobními vozy či s 20 vozy nákladními. Obohacením provozu může být zcela jistě posun, protože ve stanici se nachází obilné silo napojeno na kusou kolej. Tato stanice leží na jednokolejné trati, mezi dvěmi vratnými smyčkami. Trať mezi vratnými smyčkami vede přes dva ocelové mosty a prochází jedním spirálovitým tunelem. Odstavné nádraží dolní smyčky je tvořeno čtyřmi dopravními kolejemi. Odstavné nádraží horní smyčky s názvem Lubiny je taktéž tvořeno čtyřmi dopravními kolejemi a třemi kusými pro odstavování krátkých vlakových souprav. Po zvážení, jestli vratné smyčky ukrýt do tunelů, byla rozhodnuto obě odstavná nádraží ponechat jako nezakrytá a postupně probíhají práce na osazení stavebními objekty podle skutečné předlohy ze stanice Praha – Vršovice. Díky prozíravosti při budování kolejiště je ze stanice Zitkovany vedena vedlejší trať a je tak možné na klubové kolejiště napojit modulové sestavy tratě a dalších stanic. První z nich ve směru jízdy je stanice Medlešice. Jde o typickou nácestnou stanici zabezpečenou na obou zhlavích mechanickými návěstidly. Stanice má dvě dopravními koleje a jednu kolejí manipulační se skladištěm. Ve stanici je precizně zhotoveno okolí. Vedle staniční budovy je několik zahrádek zaměstnanců stanice, najdete zde záhonky s květákem, zelím a rajčaty, ale i králíkárnu a kurník. Na opačné straně staniční budovy je terén zvednutý do výšky a zalesněný smíšeným lesíkem. Z Medlešic se po průjezdu oblouku, vedeným po úbočí zalesněného kopce a přes ocelový most dostane vlak do další stanice, kterou je precizně zhotovená stanice dle skutečné předlohy – Chrudim město. Tento modul představuje stanici se třemi dopravními kolejemi, s depem s budovou hrázděné stavby o dvou stáních a se dvěma odstavnými kolejemi. Následující traťový úsek je přímá trať, situovaná v mírném oboustranném zářezu, odpovídajícím rovněž skutečnému terénu v okolí stanice Chrudim město. Modulová sestava je zakončena opět vratnou smyčkou, v jejímž středu je umístěno velké lokomotivní depo s uhelnou skládkou, zbrojením palivy, pískem a mazivy, točnou a půlkruhovou remízou o 11 stáních. Tento modul ještě není zcela dokončen. Na trati je použito kolejivo Tillig Elite, ve smyčce Lubiny pak kolejivo Piko A-Gleis a v koncové smyčce s depem částečně i kolejivo Roco. Provoz probíhá podle grafikonu a výpravčí se v jednotlivých stanicích dorozumívají telefonicky. Příroda je vytvořena z materiálů Noch, Heki, Polák, Model Scene i vlastní výroby; stavby jsou ve většině případech vlastní konstrukce, anebo ze sortimentu firmy KB model, často vytvořených právě pro tento účel a ve spolupráci s klubem. Upravená sýpka je od firmy Šikulové. 
Provoz v den zahájení výstavy byl zaměřen na představení parních lokomotiv řady 464.0 – tohoto úkol se zhostily modely strojů 464.015 a 464.020, ale vidět bylo možné i řady 422.0, 431.0, 465.0, 555.3, 354.7 (konkrétně 354.771), 365.4, 534.0 a další. Odpoledne pak parní trakci vystřídala na kolejišti trakce motorová, epochy IV a V: modely lokomotiv T 458.1 (721), T 457.0 (730), T 669.0 (770), T 478.1 (749/751, až 10 strojů) a T 478.3 (750/753, 6 strojů) doplňoval motorový vůz M 296.1 s přípojným vozem Baim (053). Tento stav poté setrval po celou dobu výstavy.

 

Kolejiště TT

Modulové kolejiště v měřítku 1 : 120 představuje jednokolejnou regionální trať s motorovým a parním provozem. Na jedné straně kolejiště je instalována dvoukolejná smyčka Bedrovka s kolejemi viditelnými v plné délce, na opačné straně je smyčka skrytá plně pod terénem. V její blízkosti je situována vlečka do kamenolomu, obsluhovaná z nedaleké stanice Komňátky. Druhou, mnohem větší stanici na této trati, představuje obočná stanice Ruda nad Vařejkou. Stanice byla vytvořena v loňském roce a má tvořit ústřední část kolejiště. Do budoucna se počítá s krátkou lokálkou napojenou na tuto stanici. Kolejiště TT je tvořeno moduly vlastního zvoleného rozhraní vzniklého před mnoha lety v dobách, kdy se začala psát nová kapitola chrudimských modelářů. Toto rozhraní nakonec bylo použito téměř u všech dílů a znázorňuje vedení trati v hornaté krajině. Nespornou výhodou je dodaná vizuální hloubka krajiny u modulů. Na kolejišti postupně probíhá výměna molitanových posypů za statickou trávu a foliáže. Probíhá též zalesňování stromky vyráběnými svépomocí. Stavby na kolejišti jsou buď vlastní výroby nebo od KB model. Kolejivo je převážně použito výrobce Tillig. Ve stanici Komňátky a na vlečce lomu výhybky ještě EW1, v nové centrální stanici už funkčně více spolehlivé a vizuálně lépe vypadající EW2. Po celou dobu výstavy byly v provozu jak soupravy tažené parní lokomotivou znázorňující provoz šedesátých let, tak i soupravy z pozdější doby s vizuální podobou motorových lokomotiv a vozů dnešních dnů. Vždy však plně odpovídající skutečné předloze ČSD nebo ČD. Nebylo tedy výjimkou, aby docházelo ke křižování parního stroje 555.1 a motorové lokomotivy řady 754 v barevné podobě vycházející z předlohy studia Najbrt.

 

Kolejiště N

Soukromé kolejiště Bedřicha Rotrekla v měřítku 1:160 znázorňuje provoz na ČSD (Československé státní dráhy) v letech 1965 – 1980 (epocha III, IV). Motivem kolejiště je odbočná stanice Mezhoř s funkční točnou a půlkruhovou výtopnou, zázemím pro parní a začínající motorový provoz. Ve stanici najdete funkční mechanické závory, návěstidla odjezdová i seřaďovací, včetně dvouramenného vjezdového návěstidla. Vpravo vedle nádraží se nachází rozsáhlé skladiště. Provoz na hlavní trati zajišťují většinou již motorové stroje řad T 478.1,2,3, (751, 751.3, 753) dále motorové vozy M 296.1 (853) a motorové lokomotivy T 679.1 (781). Za ně občas zaskočí dosluhující parní lokomotivy řad 434.2, 555.0 a 556.0. V osobní dopravě je zde rychlíkový stroj 399.0, dvě lokomotivy ř. 464.0 a dvě lokomotivy ř. 477.0. Na odbočné trati jsou k vidění tendrovky řady 354.1 a 524.1. Parní lokomotivy jsou ruční prací autora kolejiště většinou z plechu na továrních pojezdech (Fleischmann, Roco). Motorové lokomotivy a vozy jsou odlitky p. Číže na taktéž továrních pojezdech (Piko, Mehano). Vlastní výrobou jsou též osobní (Be, Bi, Bai) a služební vozy (Daa a Ds) provozované na kolejišti. Propracovaná krajina je posypaná molytanovými posypy, doplněné foliážemi, vše od pana Poláka. Doplněno je to stromečky vlastní výroby. Skály jsou odlévány ze sádry do formy od woodland scenic. Kolejivo je od firmy Peco a Roco. Všechny stavby vyjma stavědel ve stanici Mezhoř si autor kolejiště postavil z papíru. Celé kolejiště včetně provozovaných vozidel je napatinováno.

Příprava výstavy
Celkové prostory s vystavovanými exponáty
Vitrínky a jiné zajímavosti
Vernisáž dne 19.1.2014
Ostatní fotografie