N Domácí kolejiště Aleše Rotrekla

„Vlakem z Ouklice do Malšova“

Námět

Kolejiště je navrženo jako trať regionálního charakteru, překonávající sedlo krajiny v podhorském úseku tratě. Nechybí zde tedy tunely, zářezy, náspy, most a propusti pro podhorské bystřiny. Trať je vedena ve stoupáních a obloucích, které střídají krátké rovné úseky, tak jak je můžeme vidět i ve skutečnosti. Námět jako celek vypadá realisticky a zapadá do pečlivě provedeného terénu. Provedena je epocha III.-IV, (období neodvratného konce parní trakce u ČSD).

Motiv provozu

Požadavek tvůrce byl pro jednočlennou a vcelku jednoduchou obsluhu kolejiště, která přitom dokáže řídit rozmanitý provoz vlaků a jednoduchý posun ve stanicích, tj. přísun a odstavení vozů. Pomyslná trať začíná ve stanici Ouklice. Šest dopravních kolejí a tři koleje manipulační zaručí dostatečný provoz. Ve stanici je také umístěna dvoumístná výtopna pro parní lokomotivy. Jelikož námětem je období vrcholící parní trakce, nemůže zde chybět technické zázemí pro parní provoz. (Zauhlovací jeřáb, popelové kanály, zásoby uhlí pro lokomotivy a nezbytné vodní jeřáby). Protože v této době již začíná nástup trakce motorové, je zde již k vidění i jednoduché zbrojení pro motorové lokomotivy. Z Ouklice vede trať levým obloukem kolem výtopny, aby přeťala silnici se světelným přejezdovým zabezpečením. Před vjezdem do tunelu přejíždí trať údolí, přes které se klene ocelový příhradový most. V tunelu se táhlým obloukem v klesání dostává trať pod již zmiňovaný most a míří podél potoka tekoucího rovněž pod mostem, aby pod propustem naše kolejiště opustil. Koleje opět míří do tunelu a to již v nejnižší části kolejiště. Zde je umístěno skryté nádraží se čtyřmi kolejemi, umožňujícími křižování, předjíždění a odstavování souprav vlaků. Po projetí skrytého nádraží pokračuje trať stoupáním do malebné staničky s názvem Malšov. Cestou do Malšova projíždí vlaky ve skalních zářezech, octnou se na chviličku v malebném údolíčku a po projetí „tunýlku“ vlak přejíždí po mostě nad silnicí. Pak už zbývají dva oblouky kde stoupá trať v zářezu do Malšova. Před vjezdem do nádraží ještě míjí stažené závory, které uzavírají silnici. Vlak je zde na nejvyšším bodu tratě. V Malšově jsou tři dopravní koleje a jedna kolej manipulační, kde se provádí přístavba vozů pro zpracování a odvoz dříví. Trať opouští stanici umístěnou v lese a zabezpečenou mechanickými vjezdovými a odjezdovými návěstidly v mírném oblouku.. Koleje klesají do sedla podhorské krajiny, cestující by uviděli remízky smíšených lesních stromů, malá políčka místního hospodáře i s polní cestou křižující klesající trať, kde každý vlak musí zahoukat. Určitě by jej učarovaly i partie skalních masivů vystupujících z krajiny a věrně dotvářejících motiv. Nakonec se naposled trať schová do tunelu, aby se na konci tunelu objevila hned u krajní výhybky ve stanici Ouklice. Toto vše jde vykouzlit v modelové velikosti N, měřítku 1:160 a na ploše o rozměrech 160 x 200 centimetrů.

Kolejivo

Použité kolejivo je od firmy Roco – tzv. flexikoleje. Výhybky od firem Arnold, Fleischmann, Peco, a Roco jsou klasického provedení. Ve stanici Ouklice je oblouková výhybka od f. Fleischmann a ve stanici Malšov jsou na zhlavích trojcestné výhybky firem Fleischmann a Roco. Koleje jsou položeny na korkové podloží, které leží na sololitových pásech znázorňujících vlastní těleso tratě. Koleje byly spojeny s podložím hřebíčky. Ty byly odstraněny po zaštěrkování kolejového lože a koleje jsou opatřeny barvou znázorňující typickou barvu zrezlých kolejí vedlejších tratí.

Krajina

Zmíněná trať je komponována jak je již zmíněno do sedla v podhorské krajině. Reliéf krajiny je vytvořen kostrou z kartonu, potaženého novinovým papírem a lepeným disperzním lepidlem. Sypané jemné kamenivo spolu s drceným a míchaným molitanem různých odstínů pro vytvoření věrnosti terénu dotváří povrch krajiny a terénu v krajině. Do vytvořené krajiny jsou vsazeny sádrové odlitky skalních masívů, které věrně a do detailu dotvářejí vzhled. Forma na odlitky je od firmy Woodland Scenic z USA. Zvolený odstín skalních reliéfů znázorňuje vápencovou oblast. Zalesnění je provedeno ze stromků vlastní produkce (listnaté), tak i od firem Auhagen a Jordan. Velmi realisticky v této velikosti působí tzv. „islandské lišejníky“ napodobující různé křoviny a dotvářejí rozmanitost vytvořené krajiny.

Stavby

Na kolejišti jsou použity budovy a stavby typické pro ČSD. Jednak vlastní stavby (stavědla, stanice Malšov, technické zázemí výtopny), jednak upravené z koupených (f. Kibri,úprava budovy Ouklice), světelný přejezd je zakoupen, mechanické závory je vlastní výroba, (pohon motorkem z NDR).

Návěstidla

Zabezpečení vjezdů a odjezdů vlaků, vč. posunu je mechanickými návěstidly. Použito je jednak materiálu koupeného (ramena),jednak vlastní stavba (stožáry a ovládání). Na vjezdu do Ouklic jsou jednoramenná a na vjezdu do Malšova jsou sestrojena návěstidla dvouramenná. Všechna návěstidla jsou mechanická. Seřaďovací návěstidla jsou pouze v Ouklicích na obou zhlavích a jsou vlastní výroby. Ovládání všech těchto návěstidel je pomocí malých telefonních relé.

Elektrické ovládání

S požadavkem na obsluhu a možnosti tvůrců, bylo použito tradičního ovládání pomocí tlačítek, vypínačů, přepínačů a bez optické kontroly jízdy a návěstidel. Pracovalo se s pomocí knihy „Elektrotechnika na modelovém kolejišti“, která již vyšla v několika vydáních v minulosti. Napájení trakce a návěstidel je z transformátoru typu FZ 1 (NDR), výhybky jsou zespod kolejiště ovládána pomocí relé (zvlášť trafo). Kolejiště je rozděleno na úseky tak, aby bylo možno projíždět několika soupravami vlaků a tak zajistit pro pozorovatele pohled na provoz, který by nebyl jen pouhým průjezdem jednoho vlaku odněkud-někam.

Vozidla

Protože autor tvořil námět provozu modelového kolejiště do modelové epochy III. -IV., odpovídá skladba vozového a lokomotivního parku této epoše. V modelovém provozu se zde setkávají jak přestavené vozy a lokomotivy z bývalé NDR (f. Piko), tak i upravená vozidla a lokomotivy novější, (firem Fleischmann, Kato, Minitrix, Roco), aby co nejvěrněji napodobily provoz tohoto parku vozidel na ČSD.


Fotografie při výstavě v chrudimském muzeu na podzim roku 2001. Kolejiště je ukázkou při postupu zhotovování modelové krajiny.


O rok Později. Výstava k příležitosti oslav 120 výročí tratě Přelouč – Prachovice. 27.-29. září 2002


22.12.2011