Historie železničního modelářství v Chrudimi

Prvním známějším železničním modelářem v Chrudimi, byl pan učitel Gallat, který přes svoji veškerou snahu založit alespoň kroužek železničních modelářů v Chrudimi neuspěl. Toto jeho snažení o zviditelnění železničního modelářství, se odehrávalo v 70-tých letech 20. století. Tedy v době, kdy tato modelářská odbornost byla ještě, dá se říct „v plenkách“. S rozvíjením této modelářské odbornosti v tehdejším Svazarmu, (pro ty co nevědí co to bylo, tak to je bývalá zkratka Svazu pro spolupráci s armádou-Svazarm), kdy se již rozvíjela i publikační činnost, (časopis Železničář, Atlasy lokomotiv, knihy o železničním modelářství, atd.), rostl i tlak na zakládání kroužků železničních modelářů při ODPM, (Okresní dům pionýrů a mládeže), tak i přímo na zakládání Klubů železničních modelářů. Při jednom takovém setkání východočeských železničních modelářů v Jánských Lázních na konci 70-tých let 20. století, vznikla myšlenka založit „Klub“ i v tehdejším Okresním městě Chrudim. Za podpory již existujících Klubů železničních modelářů v Trutnově- (náčelník klubu p. Beran Jiří), v Chocni- (náčelník klubu p. Šedo Bohuslav) a v Ústí nad Orlicí,-(náčelník klubu p. Dvořák Pavel), tuto myšlenku v roce 1982 realizovali pánové Rotrekl a Daněk. Oba dva tou dobou dojížděli do ústeckoorlického klubu, který měl prostory na tamním nádraží. Protože tehdejší Kluby železničních modelářů musely být tzv. „zastřešeny“ organizací, která by tento subjekt podporovala, vznikl Klub železničních modelářů Chrudim pod hlavičkou tehdejšího ODPM Chrudim. To bylo na jaře roku 1981.

Náčelníkem, (tak se v době socialismu říkalo předsedovi klubu), se stal p. Rotrekl, klub zastupoval p. Daněk, prvními členy se stali modeláři Kylar a Malý. Hned v únoru roku 1982 se konalo v Chrudimi okresní kolo železničních modelářů, spojené s výstavou kolejiště, které vystavoval první náčelník Klubu železničních modelářů Chrudim, pan Rotrekl. Svými modely a modely pana Daňka spolu se zapůjčenými železničními modely všech velikostí se tato první akce již trvale zapsala do podvědomí města. Jak šel čas a měnil postoje a lidi kolem železničního modelaření, tak se samozřejmě tyto změny během času nevyhly ani chrudimskému klubu. Během doby v KŽM Chrudim,( 80-tá léta 20. století), se vystřídali členové Veselý, Drahoš, Prošek, Kopecký, Vavříček za automobilové modeláře a M. Štěpán, nynější přednosta uzlové železniční stanice Chrudim. V roce 1982 měl Klub železničních modelářů k dispozici na čas i motorový vůz ČSD řady M 131.1072 z PLD Kolín, který měl sloužit jako klubovna. Nakonec byl záhy odvezen zpět do Kolína. Současně s prací klubu, pracoval i kroužek železničních modelářů při tehdejším Okresním domě pionýrů a mládeže v Chrudimi. Přes obtíže s členskou základnou, nakonec jediní skalní členové Rotrekl a Daněk, dotáhli činnost až do devadesátých let, ale to již nastaly nové podmínky práce, kdy se Klub železničních modelářů v Chrudimi nakonec dostal až na úplné dno. Práce a činnost v klubu docela ustala.

Až teprve v polovině devadesátých let dochází k postupnému oživení, kdy již sice nepracuje původní klub železničních modelářů jako jednotný celek, ale začíná nová éra činnosti již jen dvou bývalých členů klubu, Rotrekla a Daňka a nových příznívců modelové a skutečné železnice. Do nového spolku „příznivců železnice“ se vrací již jako „senior“ Luboš Bubák a Tomáš Bartoš, bývalý členové kroužku modelářů z ODPM Chrudim a „železniční fanda“ Petr Zitko. V tomto kolektivu je již zapojen i syn bývalého „náčelníka Klubu železničních modelářů v Chrudimi“- Aleš Rotrekl. Po prvních kontaktech a návštěvách se utváří nová generace železničních modelářů v Chrudimi, která je značně omlazena a dokázala vnést nový a mladý duch do práce chrudimských modelářů. Prvním počinem a kontaktem s veřejností, byla v roce 1999 výstava železničních modelů k stému výročí dráhy z Borohrádku do Chrudimi města, kde se nová tvář chrudimských modelářů představuje. Na výstavu na nádraží v Chrudimi městě se přišli podívat i pánové J. Dušek, (předseda OSŽ) a M. Kraus, (předseda parlamentu ČR).

Stejná skupina těchto „fandů železnice“ připravila výstavu v září 2001 k 130. výročí tratě Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem. Tato výstava je uspořádána v prostorách železniční stanice Chrudim hl. nádraží. Své modely ve všech velikostech zde vystavují pánové Rotrekl, Daněk, Bartoš, Bubák a Zitko. Část svého rozsáhlého kolejiště ve velikosti HO vystavuje i jmenovaný Tomáš Bartoš. Ovšem dosud největší prezentací „chrudimských modelářů“, bylo uspořádání velké výstavy o železnici skutečné a modelové v prostorách Okresního muzea v Chrudimi. Na této výstavě došlo k dosud největší prezentaci do té doby vcelku neznámých chrudimských železničních modelářů. Výstava nesla název „Vlaky a vláčky“ a probíhala neuvěřitelné tři měsíce, od listopadu 2001 do ledna 2002. Ve spolupráci s chrudimským okresním muzeem, chrudimští modeláři zajišťovali všechny exponáty železničních modelů, literatury, fotografií a různých železničních artefaktů. Nedílnou součástí byly i tři provozní kolejiště, (velikost O-Merkur, kterou provozoval p. Rotrekl, velikost HO pana Bartoše na ploše cca 4×4 m a velikost N v režii obou Rotreklů včetně videoprodukce vlastní tvorby. Doslova každodenní provoz těchto kolejišť si modeláři zajistili sami. O návštěvní úspěch se zasloužili mimo pracovníků Okresního muzea v Chrudimi i sdělovací prostředky, vč. televize. Na základě tohoto úspěchu prezentace železnice v Chrudimi, byli členové zaštiťující výše uvedenou akci nakonec osloveni zástupci skutečné železnice, v tomto případě OSŽ v Chrudimi. Slovo dalo slovo a byla nabídnuta místnost ke schůzkám. Tato místnost se našla na „malém nádraží“ v Chrudimi městě.

Bedřich Rotrekl


KLUB ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ CHRUDIM – 26.9.2007

Dne 26.9.2007 se uzavřela kapitola působení železničních modelářů v prostorách žst. Chrudim, resp. Chrudim město. Místnost, ve které jsme dosud působili musela být vyklizena. Nachází se v objektu, který pro letošní zimu nebude nijak využívám a tedy nebude nadále vytápěn. Po několika „válečných“ poradách a neúspěšném hledání prostor pro naše další působení jsme místo jedné středeční schůzky stěhovali celou místnost včetně klubového kolejiště a kolejiště Bedřicha Rotrekla. Hrozila tak reálná situace, že nebudeme mít žádné prostory pro naší činnost a tím by došlo k velkému útlumu a k zastavení prací na kolejišti. Jelikož náš náčelník je náčelník se vším všudy, nabídl sklepní prostory pro provizorní činnost klubu s veškerým potřebným zázemím (hlavně ledničkou). Na oplátku mu všichni slibujeme, že budeme podporovat jeho aktivitu v rodinném prostřední. Díky této situaci není možné nabídnout služby pro školáky a předávat zkušenosti další generaci. Výjimku snad budou tvořit mladíci z rodiny místního fotografa a kolegy z Pardubic. A za pár roků i naši prckové.


KLUB ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ CHRUDIM – 4.2008

Po poslední velké výstavě v chrudimském divadle, kdy jsme se zase vrátili do „sklepení“ náčelníkova obydlí nebyla další otázka našeho fungování řádně vyřešena a naopak byla jasná postupující stagnace a nejistota co s námi vlastně bude. Dá se říci, že v nejvhodnější dobu přišla nabídka od pana Pravdy starosty obce Kočí s prostory v bývalé škole. Po prvotním shlédnutí bylo jasně rozhodnuto, že víme kam se budeme stěhovat. Tímto jsme obci Kočí velice vděčni a na oplátku jsme se zavázali, že u vybraných významných společenských událostí v této obci bude naše klubové kolejiště prezentováno. Víme, že spousta dětí stráví mnoho hodin pohledem na provozní mašinky, a tak doufáme, že kolejiště jen obohatí program pro zdejší nejmladší obyvatele.

 


ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI V CHRUDIMI SLAVÍ 30. VÝROČÍ MODELÁŘSKÉ ČINNOSTI

Železniční modelářství má ve východních Čechách bohatou tradici. Na přelomu 80.tých let minulého století nastal velký rozvoj železničních modelářských klubů. (Trutnov, Červený Kostelec, Jičín, Hradec Králové, Hořice, aj.). Nakonec pozadu nezůstala ani Chrudim, kde klub železničních modelářů vznikl ke konci dubna 1981 při tehdejším Okresním domu pionýrů a mládeže, (ODPM). Samozřejmostí tenkrát muselo být, že takovýto klub má oporu u tehdejšího Svazarmu. A tak ke konci dubna 1981, (24.4.1981), po různých schváleních vzniká poprvé v Chrudimi klub železničních modelářů pod přesným názvem „Klub železničních modelářů Svazarmu při Okresním domu pionýrů a mládeže Chrudim“. Pro představu dnešní „porevoluční“ generaci připomenu pár dnes již nepochopitelných podmínek pro vznik takového klubu. Klub musel mít zastřešení socialistickou organizací a tou byl tehdejší Svaz pro spolupráci s armádou-Svazarm, kde byly vedeny všechny tehdejší technické sporty, kam patřili i železniční modeláři. A pak ještě musel mít klub tzv. patrona, s kterým klub těsně spolupracoval, (například vedení kroužků modelářů) a v tomto případě to byl jedině ODPM v Chrudimi. A nakonec byla podmínka, že předseda takového klubu, by měl být člen KSČ. Nám se to nepodařilo, ale klub povolili s tím, že alespoň místopředseda klubu bude tuto podmínku splňovat. Ze začátku měl chrudimský klub kolem sedmi členů. Při ODPM pracoval až do konce devadesátých let kroužek železničních modelářů. Chrudimský klub se zúčastňoval každý rok několika modelářských soutěží, kde chrudimští modeláři dosahovali vynikajících výsledků, včetně mezinárodních. V únoru 1982 chrudimští modeláři uspořádali první výstavu svých prací i s provozem modelového kolejiště. O tehdejší výstavě psali tehdejší okresní noviny. Výstava probíhala v prostorách nynější prodejny RPB na Masarykově náměstí, kde tehdy sídlil Svazarm. Po tzv. sametové revoluci nastala všeobecná krize v modelářských odbornostech. Chrudimští modeláři dokázali tuto krizi po několika letech úspěšně překonat, kdy mezi sebe přijali „novou mladou modelářskou krev“ z Chrudimska, kteří sebou přinesli do klubu spoustu nových nápadů a chuti do další práce pro klub. Po ujasnění dalšího směřování práce klubu ke konci devadesátých let, jak by klub měl pracovat a v jakých podmínkách, se činnost postupně stabilizovala. Jedinou překážkou byla nemožnost schůzek v klubové místnosti. Tak jsme se po dohodě sešli u někoho doma. Obrat nastal na začátku roku 2002, kdy Okresní muzeum v Chrudimi uspořádalo ve svých prostorách velkou výstavu pod názvem „Vlaky a vláčky“ trvající dva měsíce. Výstava vyvolala velikou odezvu mezi chrudimskou veřejností, která měla po dlouhých letech opět možnost spatřit práce chrudimských modelářů, několika provozních kolejišť a promítání videa. Po skončení výstavy jsme dostali od ČD možnost využívat místnost na nádraží Chrudim město. Po několika letech nám byla nabídnuta výměnou místnost na chrudimském hlavním nádraží a po pár letech nám ČD daly definitivně výpověď a již rozestavěné klubové kolejiště se téměř ze dne na den octlo u několika členů doslova ve sklepě. V jednom takovém narychlo upraveném sklepě jsme se scházeli. Klub ale na kolena nepadl a zásluhou člena klubu a hlavně vedení obce Kočí nedaleko Chrudimi jsme obdrželi velkou místnost jednak na schůzky, tak i na realizaci našich modelářských projektů klubových kolejišť ve velikostech HO a TT. Chrudimští modeláři doprovázeli a dosud doprovázejí různé akce výročí tratí v okolí Chrudimska svými modely a provozem kolejišť. Nechybí již populární mezi modeláři a chrudimskou veřejností oblíbené výstavy s dvouletou periodou v chrudimském divadle. O práci chrudimských modelářů se ví jednak mezi odbornou železniční veřejností a příznivci železničního modelářství. Dnešní práce chrudimských modelářů je prezentována ve třech velikostech a to ve velikosti N, TT a HO, kde dosahujeme vynikajících výsledků oceňovaných na veřejných výstavách. Ať to jsou provozovaná kolejiště v uvedených velikostech, tak i v práci při stavbách modelů. V současné době je stav členů klubu stabilizovaný na počtu deseti. Klub má i odnož mladých modelářů v počtu tří členů vedených jedním ze zakládajících nestorů železničního modelářství v Chrudimi. Nakonec nezbývá než poděkovat těm členům klubu, kteří klub zakládali a v klubu dosud pracují, za jejich obětavost při podpoře pro udržení činnosti železničního modelářství po celých třicet let v Chrudimi. A i těm mladším, kteří v této úspěšné práci pokračují a udržují pomyslnou laťku kvalitní modelářské práce na té nejvyšší úrovni. Přeji všem členům „Klubu chrudimských modelářů“ pevné zdraví a další modelářské úspěchy do dalších let.

v Chrudimi 5.5.2011, Bedřich Rotrekl, první předseda KŽM Chrudim


V naší klubovně místa ubývá a kolejišť přibývá. Stejně tak i členů a už se tam moc nehneme. Zhotovili jsme rámy pro uložení dílů kolejiště a pokračujeme na modulech rozšiřující jak na kolejiště HO, tak i TT. Některé díly TT kolejiště procházejí krajinářskou obměnou. Molitan je nahrazován statickou trávou a stejně tak i některé keře procházejí revitalizací. Smyčka HO už dostala podobu měsíční krajiny a pomalu na ní vyrůstají drážní budovy 60let minulého století. Nádraží HO bylo osazeno novými návěstidly a celkově přibylo nemálo lesní a křovinové vegetace. Naši junioři se zapojili do klubové tvorby a sami začali budovat vlastní moduly, které tak vytvoří novou a výrazně rozšířenou sestavu. Tato celá sestava tak bude prvně k vidění na velké výstavě v chrudimském divadle na konci zimy 2013/2014.